Leighton House 1

Leighton House tesserae, London

Leighton House 1

The floor at Leighton House.

Other images from Leighton House